Integritetspolicy

För Information om behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning utförd av Svenska Sjöräddningssällskapet se längre ned på sidan

Allmänt

I Sjöräddningssällskapets integritetspolicy (857201-7179) för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter som sparas av oss samt hur du kan kontakta oss. Sjöräddningssällskapet är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Sjöräddningssällskapet är mån om att du skall känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi följer Giva Sveriges riktlinjer för personuppgiftslagen GDPR. Denna integritetspolicy gäller när Sjöräddningssällskapet registrerar dina personuppgifter enligt stycket nedan.

Personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter vi samlar in kan exempelvis vara ditt namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, mejladress, kontonummer samt personnummer. I samband med medlemskap, gåvor och köp i webshop kan vi komma att samla in transaktionshistorik såsom kundnummer, ipadress, kontokortsnummer och övriga uppgifter om ditt köp. I samband med stora gåvor samt gåvor från stora givare, företagsgåvor, gåvor från stiftelser, gratulationsgåvor och minnesgåvor, testamenten samt egna insamlingar till förmån för Sjöräddningssällskapet kan vi även komma att göra noteringar om givarens önskemål och intressen.

Sjöräddningssällskapet registrerar personuppgifter i samband med:

 • Att du blir medlem.
 • Att du blir hjälpt vid en insats.
 • Att du ger bort ett medlemskap.
 • Att du skänker en gåva oavsett betal- eller gåvokanal (inklusive testamente, hyllnings- eller minnesgåva, företags- eller stiftelsegåva, insamlingskampanj till förmån för oss osv).
 • Att du anmäler dig som Stationsfadder via autogiro eller annan betalkanal eller som prenumerant av vårt nyhetsbrev.
 • Att du handlar i vår webshop.
 • Att du kontaktar vår givarservice via brev, mejl, telefon, vår webbplats eller sociala medier (t ex för att beställa ett inbetalningskort eller ställa en fråga).
 • Att du kontaktar oss via post, mejl, telefon med en förfrågan eller liknande, t ex press- medie eller leverantörsförfrågningar men också andra förfrågningar.
 • Att du deltar i något arrangemang som Sjöräddningssällskapet anordnar (t ex föredrag, konferens, namngivning eller event).
 • Att du lämnar dina uppgifter till en representant från Sjöräddningssällskapet på exempelvis en mässa eller ett evenemang.
 • Att du svarar på en enkät där Sjöräddningssällskapet är avsändare.
 • Ditt besök på vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket. Vi använder även Cookies. Läs mer under avsnittet ”Om cookies”.
 • Ditt besök på någon av våra plattformar i sociala medier (dvs tredjepartsplattformar som t ex Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube).
 • Att du öppnar ett mejl från oss eller klickar på en länk i ett mejl från oss, t ex din IP-adress.
 • Att vi hyr in din adress från en extern källa.
 • När du ansöker om en ledig tjänst på Sjöräddningssällskapet samlar vi in information om dina meriter.
 • Att du ansöker om att bli frivillig sjöräddare.
 • Att du ansöker om och/eller gör praktik eller ett examensarbete på Sjöräddningssällskapet.
 • Att du har en professionell relation med oss, t ex representerar en tjänste- eller materialleverantör, en samarbetspartner eller är journalist, politiker eller annan intressent.

Hur vi använder insamlad information (våra ändamål)

Sjöräddningssällskapet samlar in gåvor från privatpersoner, företag, föreningar, stiftelser och fonder. Privatpersoner kan också stödja Sjöräddningssällskapet genom att vara medlem. Sjöräddningssällskapet behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att kunna ta emot och registrera medlemskap och gåvor.
 • För att informera om vårt arbete och verksamhet samt upplysa om sjösäkerhet.
 • För att tacka för inkomna gåvor och medlemskap samt att berätta om hur insamlade medel används.
 • För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal.
 • För att fullgöra beställningar av hyllnings-, minnes- och gåvoblad.
 • För att möjliggöra god givarservice/kundvård, som att hantera dina förfrågningar och önskemål, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt tex nyhetsbrev.
 • För att möjliggöra god givarservice kan en kopia på hyllnings- eller minnesgåvan du skänkt skickas på nytt till och på begäran av jubilar, begravningsbyrå eller anhörig.
 • För att öka givandet genom att via post, via våra digitala kanaler (t ex via mejl, sms/mms, våra plattformar i sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube) samt via telemarketing, be om nya/extra gåvor, be om att starta autogiro, be om att höja autogirobelopp.
 • För att utföra marknadsundersökningar.
 • För att nå ut till givare och medlem med generell och riktad marknadsföring och marknadsföring som anpassats efter ditt tidigare givande och surfande, lagras och analyseras uppgifter om en skänkt gåva och medlemskap.
 • För att upprätta en uppdragsrapport efter en insats.
 • För systemadministration och för att kunna upprätthålla god registervård.
 • För att ta fram statistiska data om våra medlemmars och givares beteende och mönster på en aggregerad nivå utan att identifiera enskilda personer.
 • För att vid analys och bearbetning av medlemmar och givare utföra segmentering och profilering av medlems- och givargrupper, för att kunna utveckla och anpassa vår kommunikation så att den specifikt passar dig eller en liknande medlems- eller givargrupp.
 • För att genom analys av ditt användarbeteende i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, nyhetsbrev, sociala medier – leverera, utveckla och förbättra vår kommunikation samt din användarupplevelse på plattformar som erbjuds av oss.
 • Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, mejl, som referens i fakturor eller liknande.
 • I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda parter.
 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • För att skicka viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut

Sjöräddningssällskapet kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data för Sjöräddningssällskapets räkning. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster som upprätthåller och tillämpar våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som vi delar information till är ITleverantörer, kommunikationsbyråer, tryckerier och distributörer. Det är dock alltid Sjöräddningssällskapet som ansvarar för behandlingen och reglerar leverantörernas behandling i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Sjöräddningssällskapets rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Sjöräddningssällskapet samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES, eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES – genom att ha anslutit sig till Privacy Shield, en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA, alternativt genom separat avtal.

Om cookies

När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Detta görs för att förbättra användar-upplevelsen för dig som besökare, samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller inte uppgifter som t.ex. namn, personnummer och mejladress. Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det i inställningarna för din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

Länkar till andra webbplatser​

Om vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplats, hemsida, eller till material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Sjöräddningssällskapet saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för dess innehåll. Sjöräddningssällskapet ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rättslig grund samt lagring och gallring av personuppgifter​

I och med att du lämnar personuppgifter till Sjöräddningssällskapet registreras och lagras uppgifterna om dig och din eventuella gåva eller medlemskap, samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Sjöräddningssällskapet hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om Sjöräddningssällskapet använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Om dina personuppgifter lagras i vårt medlems- och givardatabas kan dessa sparas upp till 36 månader efter att du senast kommunicerat med oss – exempelvis skänkt en gåva. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen. För- och efternamn på personer som en hyllnings- eller minnesgåva avser samt mottagaradress för minnes- eller hyllningsblad, sparas under en tidsbegränsad period för god givarservice. När vi hyr adresslistor från externa källor raderas dessa uppgifterna ur vår databas efter tre månader, om personerna inte väljer att stödja oss.

För att upprätthålla god registervård gallrar vi systematiskt uppgifterna i våra system. Medlems- och givardatabasen uppdateras löpande från offentliga register, t ex från SPAR (statens adressregister).

Samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtyckte. För att återkalla ditt samtycke kontakta oss via dataskydd@ssrs.se

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Sjöräddningssällskapet kommer på eget eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas av oss. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig genom att skriftligt begära ett registerutdrag från Sjöräddningssällskapet. Du har rätt att få ut och överföra dina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan, så kallad dataportabilitet. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi skall tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning/berättigat intresse eller skyldighet enligt lag. Det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. När vi hyrt din adress från extern källa, har du rätt att veta adresskälla.

Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev och telefonsamtal. Hör av dig till vår medlems- och givarservice info@ssrs.se eller 077-579 00 90. Vi kan dock komma att kontakta dig med information gällande ändrade eller uppdaterade villkor, samt information om avtal.

Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Så kontaktar du oss”. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till Datainspektionen: datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Denna integritetspolicy börjar gälla 2018-05-25. Uppdaterad 2019-11-11.

Länkar till mer information​

EU:s dataskyddsförordning i svensk översättning

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Information om behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning utförd av Svenska Sjöräddningssällskapet

Svenska Sjöräddningssällskapet ("SSRS") org.nr:  857201-7179 bedriver kamerabevakning vid stationshus, farmartankar, beredskapsbilar, svävare samt vid och i sjöräddningsbåtar och i samband med insatser. SSRS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som kan förekomma vid kamerabevakningen och är därför ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken typ av kamerabevakning utför SSRS?

SSRS utför kamerabevakning vid stationshus, farmartankar, parkeringsplats för beredskapsbilar, svävare och i samt vid räddningsbåtar i syfte att förebygga brott och skadegörelse av byggnader, egendom och den egna infrastrukturen. Kamerabevakningen sker hela dygnet och täcker endast in videoinspelning.

SSRS utför kamerabevakning ombord på sjöräddningsbåtar i syfte att bereda räddningsledaren och SSRS egna ledning teknisk och operativ status kring en insats. Bevakningsmaterialet delas genom strömning av en krypterad video till räddningsledaren och SSRS egna ledning lokalt och centralt. Den externa live-strömmen till räddningsledaren kan endast aktiveras genom handhavande ombord i båten eller av en av SSRS utsedd person. Kamerabevakning sker dygnet runt men inspelning startar enbart när rörelser uppfattas inom båtens direkta närhet och täcker endast in videoinspelning.

Ingen ljudupptagning sker någonstans.

SSRS ändamål och laglig grund för kamerabevakningen:

De ändamål för vilka SSRS avser att behandla dina personuppgifter genom kamerabevakning och vilken laglig grund SSRS har för respektive behandling följer nedan.

Bevakad plats: Stationshus

Ändamål

Identifiera personer som vistas på området för respektive stationshus vid någon form av brott, såsom olaga intrång eller skadegörelse och i förekommande fall utreda, förebygga och förhindra sådana händelser.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för SSRS berättigade intresse att fastställa eller utreda ansvar vid brott eller skadehändelser som inträffat på området och bedöms väga tyngre än integritetsintresset för enskilda som kort passerar området (intresseavvägning).

Bevakad plats: Farmartankar

Ändamål

Identifiera personer som vistas på området för respektive farmartank vid någon form av brott, såsom stöld eller skadegörelse och i förekommande fall utreda, förebygga och förhindra sådana händelser.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för SSRS berättigade intresse att fastställa eller utreda ansvar vid brott eller skadehändelser som inträffat på området och bedöms väga tyngre än integritetsintresset för enskilda som kort passerar respektive farmartank (intresseavvägning).

Bevakad plats: Beredskapsbilar

Ändamål

Identifiera personer som vistas vid beredskapsbilarna vid händelse av brott såsom olaga intrång, stöld eller skadegörelse och i förekommande fall utreda, förebygga och förhindra sådana händelser.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för SSRS berättigade intresse att fastställa eller utreda ansvar vid brott eller skadehändelser som inträffat på beredskapsbilarna samt att förhindra att enheternas operativa förmåga påverkas med anledning därav. Bevakningsbehovet bedöms väga tyngre än integritetsintresset för enskilda som kort passerar bilarna (intresseavvägning).

Bevakad plats: Svävare

Ändamål

Identifiera personer som vistas vid svävarna vid händelse av brott såsom olaga intrång, stöld eller skadegörelse och i förekommande fall utreda, förebygga och förhindra sådana händelser.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för SSRS berättigade intresse att fastställa eller utreda ansvar vid brott eller skadehändelser som inträffat på svävarna samt att förhindra att enheternas operativa förmåga påverkas med anledning därav. Bevakningsbehovet bedöms väga tyngre än integritetsintresset för enskilda som kort passerar svävarna (intresseavvägning).

Bevakad plats: Ombord på räddningsbåtar samt vid kaj

Ändamål

Identifiera personer som vistas vid räddningsbåtarna vid händelse av brott såsom olaga intrång, stöld eller skadegörelse och i förekommande fall utreda, förebygga och förhindra sådana händelser.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för SSRS berättigade intresse att fastställa eller utreda ansvar vid brott eller skadehändelser som inträffat på räddningsbåtarna samt att förhindra att enheternas operativa förmåga påverkas med anledning därav (intresseavvägning).

Bevakad plats: Räddningsbåtar ombord, vid insats

Ändamål

För att fungera som hjälpmedel vid en insats genom att i förekommande fall förmedla information om insatsen, garantera sjösäkerhet samt tillförsäkra arbetsmiljö och dimensionering under en insats.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för SSRS berättigade intresse att garantera sjösäkerhet vid en insats, arbetsmiljön vid genomförandet av en insats samt sköta korrekt rapportering till räddningsledare och/eller ledning (intresseavvägning).

Vem har tillgång till kamerabevakningsmaterialet?

SSRS lämnar inte ut dina personuppgifter till en tredje part, annat än för att utreda och hantera brott, skadehändelser, incidenter eller en räddningsinsats eller i annat fall enligt vad som följer nedan.

Vid aktivering av extern live-ström är det enbart insatt räddningsledning som ser aktuell ström på sin ledningscentral och/eller centrala ledningen inom organisationen. Tillgången av live-material loggförs i VMS systemet (Video Management System).

Tillgången till inspelat material från kamerabevakning är begränsad till tre (3) personer i SSRS centrala ledning. SSRS efterlever detta genom att tillgång, uttag och användning av inspelat material loggförs i VMS systemet (Video Management System).

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet eller andra myndigheter. SSRS kan komma att lämna ut materialet om det krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet, utföra försäkringsärenden eller som följd av myndighetsbeslut.

All lagring sker lokalt eller i datacenter inom EU/EES och Storbritannien.

Hur länge sparas inspelat material?

SSRS sparar materialet enbart under den tid som är nödvändig för att SSRS ska kunna uppfylla ändamålet med kamerabevakningen beskrivet ovan.

Inspelat material från stationsbyggnader, farmartankar, i sjöräddningsbåtar och vid kaj, beredskapsbilar och svävare sparas inte längre än 14 dagar genom överskrivning, eller under den tid som är nödvändig för att fastställa eller hävda eventuella anspråk med koppling till viss incident eller som försvar mot anklagelser. Inspelat material från sjöräddningsbåt vid insats sparas inte längre än 10 dagar genom överskrivning, eller under den tid som är nödvändig för att fastställa eller hävda eventuella anspråk med koppling till en inträffad incident.

Att materialet måste lagras (med en lagringstid om 14 respektive 10 dagar) motiveras av att SSRS innan dess inte har en reell möjlighet att upptäcka, administrera och utreda sådana händelser och incidenter för vilka kamerabevakning sker.

Materialet kan även komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller vid en pågående juridisk process. Materialet raderas utan onödigt dröjsmål så snart det inte längre är nödvändigt att lagra.

Dina rättigheter:

En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om huruvida SSRS behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter så har du rätt att få en kopia på uppgifterna samt information om b.la.

• vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar,
• vad personuppgifterna används till,
• hur länge uppgifterna kommer att sparas,
• vilka personuppgifterna har delats med, och
• varifrån uppgifterna kommer.
Det kan finnas omständigheter som medför att information inte ska lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen medför nackdelar för andra.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. SSRS kommer då att radera personuppgifterna i följande fall:
• om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för,
• om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket,
• om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse,
• om personuppgifterna har behandlats olagligt, eller
• om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt att göra invändningar

När personuppgifter behandlas på den lagliga grunden intresseavvägning har du när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen. Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om vi visar att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Om du gör en invändning mot direkt marknadsföring kommer vi inte längre behandla dina uppgifter för det ändamålet.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att kräva att SSRS begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att SSRS endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.

Rätten till begränsning gäller bl.a. när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till dataportabilitet

Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål om SSRS behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har övriga frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Sjöräddningssällskapet
Box 5025
426 05 Västra Frölunda

Mejladress: dataskydd@ssrs.se 
Telefonnummer: 077-579 00 90 (vardagar kl. 8-18)