Öppenhet och transparens

Sjöräddningssällskapet har ett 90-konto och kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll (SI). Här hittar du dokumenten där vi redovisar vår verksamhet.

Föreningens stadgar
Protokoll årsmöte 2022
Effektrapport 2021
Årsbok 2022
Årsredovisning 2021
Policy för kapitalförvaltning
Kontroll av verksamheten
Uppförandekod
Insamlingspolicy
Integritetspolicy

Så styrs vår förening

Årsmötet äger rum omkring den första juni varje år och fattar bland annat beslut om resultat och balansräkning, stadgeförändring, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör, medlemsavgifter samt utnämnande av styrelse, valberedning och revisorer. Styrelsen är beslutande organ, i de frågor som ingår i dess uppgifter, när årsmötet inte är samlat. Styrelsen ska också ge stöd till vd och ledning, samt utöva kontroll över det löpande arbetet. 

Styrelsen har antagit en arbetsordning, som både reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsens ledamöter och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktör. Sjöräddningsällskapets förvaltning och arbete utgår från organisationens stadgar samt de beslut som styrelse och årsmöte fattar. Vid årsmötet ska styrelsen och revisorerna närvara.

Kallelse till årsmötet publiceras i vår medlemstidning Trossen, på sjoraddning.se, i tidningen Svenska Dagbladet och en i lokal dagstidning på den ort där årsmötet hålls. På årsmötet kan Sjöräddningssällskapets medlemmar utöva sin rösträtt i de frågor som är avsedda att behandlas vid ordinarie årsmöte. Anmälan till årsmötet, med person- eller medlemnummer, sker till info@ssrs.se alternativt till växeln 077-579 00 90.

Styrelse och valberedning

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till vår medlems- och givarservice och till vårt huvudkontor. Vill du komma i kontakt med någon av våra räddningsstationer finns alla våra stationer listade längst ned på hemsidan.

Vår historia

Efter några tuffa stormar i början på 1900-talet gjorde kustbor på västkusten uppror mot statens ointresse att handha sjöräddning och 1907 bildades Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne. Idag heter vi Sjöräddningssällskapet men i övrigt har ingenting förändrats.

Vill du stötta svensk sjöräddning?

Ditt namn/era namn skrivs ut här