Föreningsfakta

Information, dokument och protokoll från föreningen

Så styrs vår förening

Årsmötet äger rum omkring den första juni varje år och fattar bland annat beslut om resultat och balansräkning, stadgeförändring, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör, medlemsavgifter samt utnämnande av styrelse, valberedning och revisorer. Styrelsen är beslutande organ, i de frågor som ingår i dess uppgifter, när årsmötet inte är samlat. Styrelsen ska också ge stöd till vd och ledning, samt utöva kontroll över det löpande arbetet. 

Styrelsen har antagit en arbetsordning, som både reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsens ledamöter och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktör. Sjöräddningsällskapets förvaltning och arbete utgår från organisationens stadgar samt de beslut som styrelse och årsmöte fattar. Vid årsmötet ska styrelsen och revisorerna närvara.

Kallelse till årsmötet publiceras i vår medlemstidning Trossen, på sjoraddning.se, i tidningen Svenska Dagbladet och en i lokal dagstidning på den ort där årsmötet hålls. På årsmötet kan Sjöräddningssällskapets medlemmar utöva sin rösträtt i de frågor som är avsedda att behandlas vid ordinarie årsmöte. Anmälan till årsmötet, med person- eller medlemnummer, sker till info@ssrs.se alternativt till växeln 077-579 00 90.

Öppenhet och transparens

Sjöräddningssällskapet har ett 90-konto och kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll (SI). Här hittar du dokumenten och sidor där vi redovisar vår verksamhet.

Protokoll årsmöte 2023
Föreningens stadgar
Policy för kapitalförvaltning
Kontroll av verksamheten
Uppförandekod
Insamlingspolicy
Integritetspolicy