Insamlingspolicy

20211202, v 1.1

Ladda ner som PDF här

Sjöräddningssällskapet är en ekonomisk enhet 

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening, som redovisar sin ekonomi som en enhet. Det betyder att vi har ett gemensamt konto för insamlade medel, ett 90-konto som granskas av Svensk insamlingskontroll. Våra räddningsstationer ingår i denna enhet och redovisas inte separat i vår årsredovisning, vare sig när det gäller insamlade medel lokalt per station eller för kostnader som uppstår på de enskilda stationerna. För den interna uppföljningen görs dock bokföring på varje enskild station, både vad gäller kostnader och riktade gåvor till stationerna.

90-kontot 

Alla Sjöräddningssällskapets insamlade pengar hanteras genom ett 90-konto, som är möjligt att betala in till via: 

Plusgiro: 90 05 00-0  
Bankgiro: 900-5000  
Swish: 9005000 

Från utlandet:  
Danske Bank  
SWIFT: DABASESX  
IBAN: SE54 1200 0000 0120 2172 4158 

Vid utskick till våra medlemmar och givare använder vi oss även av ett så kallat OCR-konto, med nummer 900515-8. Detta konto används för att kunna registrera och följa upp betalningar, och pengarna går direkt vidare till 90-kontot.

Att vi klarar att granskas och godkännas av våra medlemmar, av Svensk Insamlingskontroll och av Giva Sverige är avgörande för vår fortsatta existens.

Läs mer om Sjöräddningssällskapet som ideell förening och hur ekonomin styrs: www.sjoraddning.se/om-oss/foreningsfakta 

Läs mer om Svensk Insamlingskontroll och 90-konto: www.insamlingskontroll.se 

Läs mer om Giva Sverige och kvalitetskoden: www.givasverige.se

Våra insamlade medel – var kommer de ifrån? 

De insamlade medlen kommer från två huvudgrupper: Medlemmar och donatorer/givare.

Medlemmar 

Sjöräddningssällskapet är en medlemsorganisation. Endast privatpersoner kan vara medlemmar i föreningen. Genom att betala in sin årsavgift stödjer man vår verksamhet. Som medlem har man rösträtt vid närvaro på årsmötet, får förebyggande utryckning och tidningen Trossen fyra gånger per år. Medlemsavgifterna redovisas och bokförs som en enhet, och är alltså inte möjliga att ändamålsbestämmas till en räddningsstation.

Givare/donatorer 

Givare/donatorer kan vara både privatpersoner och juridiska personer. De skänker olika typer av gåvor, exempelvis hyllningsgåvor (till exempel i samband med jämna födelsedagar), aktiegåvor, minnesgåvor i samband med begravningar och testamenterade gåvor,. Gåvor kan skänkas via inbetalningar till plusgirot eller bankgirot, eller via Swish. Det är också möjligt att skänka gåvor via vår medlems- och givarservice på telefon eller via hemsidan www.sjoraddning.se. Gåvor kan ändamålsbestämmas till en lokal räddningsstation.

Materiella gåvor 

Materiella gåvor – som exempelvis livsmedel, förbrukningsartiklar, med mera – kan en räddningsstation ta emot. Sjöräddningssällskapet skickar ett skriftligt tack i form av ett diplom till givare av materiella gåvor, om givaren så önskar. Materiella gåvor redovisas inte i vår årsredovisning. Vissa materiella gåvor kan vi dock inte ta emot lokalt på stationerna. Det handlar främst om utrustning till båtar (till exempel navigations- och kommunikationsutrustning) eller personlig säkerhetsutrustning och kläder (exempelvis överlevnadsdräkter och flytväst). När det gäller utrustning till båtar och besättning vill vi att dessa ska vara standardiserade. Allt för att göra inköp, underhåll och service så effektivt som möjligt.

Vänföretag 

De företag som stöttar Sjöräddningssällskapet kallar vi för vänföretag. Vi har medvetet valt att inte använda termen sponsring, eftersom det i högre utsträckning är förknippat med motprestationer. De motprestationer som det kan ställas krav på från företag som stödjer oss, vill vi hålla på en rimlig nivå i förhållande till att vi är baserade på frivillighet. Helt går motprestationer dock inte att undvika. Sjöräddningssällskapet har därför en uppsättning standardiserade samarbetsavtal som kan användas gentemot företag som vill stödja Sjöräddningssällskapet och/eller rikta sitt stöd mot en specifik station.

Företagsgåva och etik 

Sjöräddningssällskapet ska inte ta emot gåvor från företag som inte delar våra grundläggande värderingar.

Kontanthantering 

Sjöräddningssällskapet strävar efter att undvika kontanthantering lokalt på stationerna. Viss kontanthantering sker dock lokalt, främst genom traditionell bössinsamling. För detta finns särskilda riktlinjer.

Gåvor till särskilda ändamål 

Sjöräddningssällskapet använder insamlade medel där de behövs bäst för att säkra fungerande sjöräddning över hela Sverige. Men gåvor kan också ändamålsbestämmas till en speciell station eller projekt. Gåvan ska då användas till det ändamålet. Om det inte är möjligt ska givaren vidtalas och ges möjlighet till återbetalning av gåvan.

Personuppgiftshantering 

Sjöräddningssällskapet samlar uppgifter om sina medlemmar och givare i en databas. Detta för att kunna följa gåvorna och kommunicera med medlemmar/givare. Vi har en integritetspolicy för hantering av personuppgifter och följer personuppgiftslagen.

Ärendehantering 

Sjöräddningssällskapets ambition är att besvara medlemmars och givares frågor om verksamheten inom tre arbetsdagar. Frågor som rör medlemmarnas och givares frågor om hantering av skänkta pengar prioriteras.

Hantering av gåvor i form av fast egendom och värdepapper 

När Sjöräddningssällskapet genom testamente eller på annat sätt erhåller gåvor i form av exempelvis fastigheter och värdepapper, ska dessa om möjligt tillskiftas oss före försäljning. Detta för att gåvan ska kunna hanteras fördelaktigt skattemässigt och så mycket pengar som möjligt går till sjöräddning. För egendom gäller därefter att processen för att sälja den ska startas snarast möjligt. Värdepapper ska säljas omgående, men om de överensstämmer med Sjöräddningssällskapets gällande placeringspolicy kan de behållas för förvaltning.

Återlämning av gåva 

Om en givare kräver tillbaka en gåva eller tar tillbaka ett löfte om gåva tillgodoser vi detta, förutsatt att önskemålet är rimligt vad avser exempelvis tid och gåvans art. Vi meddelar också gåvogivaren omgående om en erhållen gåva uppenbarligen är avsedd för en annan mottagare, så att givaren ges möjlighet att överföra gåvan till den avsedda mottagaren.

Tvistig gåva 

När en gåva eller testamente som kommer Sjöräddningssällskapet till del blir föremål för tvist med annan part tar vi vid behov hjälp av juridisk expertis. Vår grundinställning är att försvara avlidens eller gåvogivares vilja. I de fall där gåvogivaren ångrar sig eller brister i omdöme återbetalas gåva i möjligaste mån (se ”Återlämning av gåva” ovan).

Lokal insamling från utomstående 

Privatpersoner och företag hör ibland av sig till Sjöräddningssällskapet för att starta lokala insamlingsinitiativ. Det är vi tacksamma för. Dock är det viktigt att dessa initiativ håller sig till ett antal regler som vi förväntar oss efterlevs. Dessa formulerar vi såhär:

”För att förutsättningarna ska vara tydliga inför din insamling, har vi riktlinjer för hur en insamling till förmån för Sjöräddningssällskapet bör genomföras:

  1. Börja med att kontakta oss på info@ssrs.se för att berätta att du vill samla in pengar. Du behöver inget tillstånd från oss, men det är bra att vi känner till ditt initiativ, eftersom vi ofta får frågor om olika insamlingar från givare. Kontrollera också om det krävs tillstånd från myndigheter för den typ av insamling du tänker dig (exempelvis lotteri). 
  2. När du kommunicerar kring insamlingen är det viktigt att det tydligt framgår att Sjöräddningssällskapet är förmånstagare, och inte samarbetspartner eller arrangör.
  3. Sjöräddningssällskapets logotype är förbehållen vår egen marknadsföring eller insamlingar där vi är samarbetspartner eller arrangör. Den får därför inte användas i lokala insamlingar om vi inte gett tillstånd. Som alternativ finns dekalen/bannern ”Vi stödjer Sjöräddningssällskapet”. 
  4. Däremot går det bra att använda bilder och texter från vår hemsida för att sprida information om kampanjen. Stäm av innehållet med oss om du beskriver vår verksamhet. 
  5. Hänvisa gärna givare till vår hemsida, www.sjoraddning.se 
  6. Om insamlingen baseras på försäljning av ett företags egna varor eller tjänster, ska det tydligt framgå hur mycket som går till Sjöräddningssällskapet, uttryckt i kronor eller procent. Detta för att vara tydlig gentemot köpare/givare.

Insamlade medel sätts in vårt PG 900 500-0 eller BG 900-5000, senast en månad efter att insamlingen är avslutad. Märk insättningen med insamlingens namn, arrangörens namn”

Kommunikation kring gåvor och effekter 

Sjöräddningssällskapet är en organisation som helt bygger på frivilliga insatser, medlemskap och insamlade medel. Frivilliga sjöräddare och förtroende för att vi hanterar insamlade medel korrekt är våra största tillgångar för att även i framtiden kunna arbeta förebyggande, föreslå förbättringar och driva sjöräddning i Sverige. 

Förutom de krav som ställs genom att Sjöräddningssällskapet har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige, är det viktigaste i vår kommunikation att den är öppen. Den ska öppet berätta vad vi gör, så att vi kan visa upp de fantastiska insatser våra frivilliga sjöräddare gör. Kommunikationen ska också vara öppen med hur vi hanterar våra insamlade medel, så att vi tål granskningar och enkelt kan visa på hur medlemmars och givares pengar används för att främja svensk sjöräddning.