Styrelse och valberedning

Sjöräddningssällskapets styrelsens består av högst 20 ledamöter som ska säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån i stadgarna beskrivna uppdrag samt i enlighet med fattade beslut, vision, värdegrund och ändamål.

Styrelsen fattar bland annat beslut om verksamhetsplan och budget. Styrelsen ansvarar även för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.

Antalet ledamöter i styrelsen ska vara högst tjugo. Representation från olika näringsgrenar, brett spektra av kompetens samt geografisk spridning har varit kriterierna för formeringen av Sjöräddningssällskapets styrelse. Utmaningen framöver är att få en jämnare könsfördelning och mångfald i styrelsen. Ledamöterna väljs på två eller tre år, och kan omväljas fram till de fyller 72 år. Årsmötet väljer styrelsens ordförande, efter förslag från valberedningen. Styrelsen uppbär inget arvode för sitt arbete.

Styrelsen sammanträder vid fyra tillfällen under året, utöver konstituerande sammanträde och årsmöte. Vid styrelsemötet i mars behandlas årsbokslut och kodrapport. I juni avhandlas bland annat verksamhetsberättelsen och på septembermötet presenteras och diskuteras framtida strategier. Det avslutande mötet i november har fokus på verksamhetsplan och budget.

Valberedning

Förslag rörande val av ledamöter till Sjöräddningssällskapets styrelse bereds av valberedningen, som tar emot nomineringar till styrelsen från föreningens medlemmar. Valberedningens arbete vägleds av en instruktion hur kompetensbehovet för den eller de nya ledamöterna ska fastställas. Valberedningen skall också ta del av resultatet av den utvärdering som styrelsen gör inför rekryteringsprocessen. Valberedningen skall i sitt arbete sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, kön och geografisk hemvist. I valberedningens uppgifter ingår att föreslå ledamöter till styrelsen.

Valberedningen utses av årsmötet och består av tre eller fem ledamöter varav en utses till ordförande. Mandatperioden är ett år. Till ledamot av valberedningen får inte styrelsens ordförande eller organisationens VD utses.

Du som medlem kan nominera en kandidat till styrelsen. Förslag mejlas till styrelse@ssrs.se och skall vara valberedningen tillhanda före 1 mars. Valberedningens förslag på kandidater till styrelsen, samt ordförande och vice ordförande, skall publiceras före årsmötet på sjöräddning.se.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2023

Bild på Sjöräddningssällskapets styrelse under årsmötet 2023

Ordförande

Rolf Westerström (invald i styrelsen 1993)
Tidigare vd Sjöräddningssällskapet, Kullavik

Vice ordförande

Jonas Kleberg (2001)
Ordförande Walleniusrederierna AB, Stockholm

Lars Rhodin (2008)
fd Assuransdirektör, Göteborg

Styrelseledamöter

Katarina Salén (2023)
Skeppsredare, Stockholm

Lena Patriksson Keller (2022)
Ordförande Patriksson Group, Stockholm

Jan Wisén (2021)
Senior rådgivare, Stockholm

Ricard Robbstål (2021) 
Vd, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Göteborg

Marcus Wallenberg (2021)
Ordförande SEB, Stockholm

Christel Armstrong Darvik (2018)
Senior rådgivare, Göteborg  

Maria Khorsand (2017)
Tidigare vd SOS Alarm, Stockholm

Mattias Hellström (2017)
CCO Europe, Svitzer, Göteborg

Cia Sjöstedt (2017)
Tidigare vd, Sjöräddningssällskapet, Göteborg

Anders Härneman (2016)
Kommunikations- och varumärkesstrateg, Alingsås

Lars Höglund (2016)
Vd, Furetank Rederi AB, Donsö

Barbro Fridén (2015)
Leg läk, med dr, Stockholm 

Johan Hilding (2013)
Frivillig sjöräddare, Strömstad

Åsa Kullberg (2007)
Verksamhetschef, Linköping

Jan-Eric Nilsson (2001) 
Kommendör, Ekerö

Peter Augustsson (2000)
Ordförande PA Development AB, Göteborg

Robert Aschberg (1998)
Journalist, Stockholm

Sekreterare

Olof Nyström (2017)
Advokat och delägare, Lindahl, Göteborg

Revisorer

Karin Eriksson (2015)
Aukt. revisor, Göteborg

Peter Önnheim (1989)
Aukt. revisor, Lerum

Valberedning

Bert Åke Eriksson (ordförande, i valberedningen sedan 2019)
Hovås

Håkan Friberg (2020)
Göteborg

Rolf Abdon (2016)
Helsingborg

Verkställande direktör

Lars Samuelsson, 2024

Hedersordförande

Folke Patriksson
Skärhamn

Kontakt

För att kontakta någon ur styrelsen eller valberedningen, skicka e-post till styrelse@ssrs.se.