Styrelse och valberedning

Styrelsens viktigaste uppgift är att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån i stadgarna beskrivna uppdrag samt i enlighet med fattade beslut, vision, värdegrund och ändamål. Styrelsen fattar bland annat beslut om verksamhetsplan och budget. Styrelsen ansvarar även för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.

Antalet ledamöter i styrelsen ska vara högst tjugo. Representation från olika näringsgrenar, brett spektra av kompetens samt geografisk spridning har varit kriterierna för formeringen av Sjöräddningssällskapets styrelse. Utmaningen framöver är att få en jämnare könsfördelning och mångfald i styrelsen. Ledamöterna väljs på två eller tre år, och kan omväljas fram till de fyller 72 år. Årsmötet väljer styrelsens ordförande, efter förslag från valberedningen. Styrelsen uppbär inget arvode för sitt arbete.

Styrelsen sammanträder vid fyra tillfällen under året, utöver konstituerande sammanträde och årsmöte. Vid styrelsemötet i mars behandlas årsbokslut och kodrapport. I juni avhandlas bland annat verksamhetsberättelsen och på septembermötet presenteras och diskuteras framtida strategier. Det avslutande mötet i november har fokus på verksamhetsplan och budget.

Valberedning

Förslag rörande val av ledamöter till Sjöräddningssällskapets styrelse bereds av valberedningen, som tar emot nomineringar till styrelsen från föreningens medlemmar. Valberedningens arbete vägleds av en instruktion hur kompetensbehovet för den eller de nya ledamöterna ska fastställas. Valberedningen skall också ta del av resultatet av den utvärdering som styrelsen gör inför rekryteringsprocessen. Valberedningen skall i sitt arbete sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, kön och geografisk hemvist. I valberedningens uppgifter ingår att föreslå ledamöter till styrelsen.

Valberedningen utses av årsmötet och består av tre eller fem ledamöter varav en utses till ordförande. Mandatperioden är ett år. Till ledamot av valberedningen får inte styrelsens ordförande eller organisationens VD utses.

Du som medlem kan nominera en kandidat till styrelsen. Förslag mejlas till styrelse@ssrs.se och skall vara valberedningen tillhanda före 1 mars. Valberedningens förslag på kandidater till styrelsen, samt ordförande och vice ordförande, skall publiceras före årsmötet på sjöräddning.se.

Sjöräddningssällskapets styrelse 2019

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2020

Ordförande

Rolf Westerström, 1993
Tidigare Vd Sjöräddningssällskapet, Göteborg

Vice ordförande

Jonas Kleberg, 2001
Ordförande Walleniusrederierna AB, Stockholm

Barbro Fridén, 2015
Leg läk, med dr, Göteborg 

Styrelseledamöter

Christel Armstrong Darvik, 2018
Senior rådgivare, Göteborg  

Maria Khorsand, 2017
Vd, SOS Alarm, Stockholm

Rikard Engström, 2017
Vd, Föreningen Svensk Sjöfart, Göteborg

Mattias Hellström, 2017
Vd, Svitzer, Göteborg

Cia Sjöstedt, 2017
Vd, Sjöräddningssällskapet, Göteborg

Anders Härneman, 2016
Kommunikations- och varumärkesstrateg, Göteborg

Lars Höglund, 2016
Vd, Furetank Rederi AB, Donsö

Johan Hilding, 2013
Frivillig sjöräddare, Strömstad

Lars Rhodin, 2008
Vd, The Swedish Club, Göteborg

Åsa Kullberg, 2007
Affärsområdeschef, Linköping

Kathrine Löfberg, 2007
Styrelseordförande, Löfbergs, Karlstad

Jan-Eric Nilsson, 2001 
Styrelseordförande, Rederi AB Gotlands moderbolag, Stockholm

Peter Augustsson, 2000
Ordförande PA Development AB, Göteborg

Robert Aschberg, 1998
TV-producent, Stockholm

Johan Widerberg, 1994
Styrelseledamot, Göteborg

Sekreterare

Olof Nyström, 2017
Advokat och delägare, Lindahl, Göteborg

Revisorer

Peter Önnheim, 1989
Aukt. revisor, Göteborg

Magnus Nilsson, 2012
Aukt. revisor, Göteborg
 

Valberedning

Bert Åke Eriksson, 2019, ordförande
Göteborg

Folke Patriksson, 2012
Skärhamn

Rolf Abdon, 2016
Helsingborg

Lars Gattberg, 2020
Lidingö

Håkan Friberg, 2020
Göteborg
 

Hedersledamöter

Margareta Wallenius-Kleberg
Styrelseledamot Walleniusrederierna AB, Ekerö

Kontakt:
För att kontakta någon ur styrelsen eller valberedningen, skicka e-post till styrelse@ssrs.se.

Ditt namn/era namn skrivs ut här