Styrelse och valberedning

Styrelsens viktigaste uppgift är att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån i stadgarna beskrivna uppdrag samt i enlighet med fattade beslut, vision, värdegrund och ändamål. Styrelsen fattar bland annat beslut om verksamhetsplan och budget. Styrelsen ansvarar även för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.

Styrelsen består av en ordförande och sexton ledamöter, en representant från de frivilliga sjöräddarna samt VD. Representation från olika näringsgrenar, brett spektra av kompetens samt geografisk spridning har varit kriterierna för formeringen av Sjöräddningssällskapets styrelse. Utmaningen framöver är att få en jämnare könsfördelning och mångfald i styrelsen. Ledamöterna väljs på två år, och kan omväljas fram till de fyller 72 år. Styrelsen väljer inom sig ordförande och en eller två vice ordföranden. Styrelsen uppbär inget arvode för sitt arbete.

Styrelsen sammanträder vid fyra tillfällen under året, utöver konstituerande sammanträde och årsmöte. Vid styrelsemötet i mars behandlas årsbokslut och kodrapport. I juni avhandlas bland annat verksamhetsberättelsen och på septembermötet presenteras och diskuteras framtida strategier. Det avslutande mötet i november har fokus på verksamhetsplan och budget.

Valberedning

Förslag rörande val av ledamöter till Sjöräddningssällskapets styrelse bereds av valberedningen, som tar emot nomineringar till styrelsen från föreningens medlemmar. Valberedningens arbete vägleds av en instruktion hur kompetensbehovet för den eller de nya ledamöterna ska fastställas. Valberedningen skall också ta del av resultatet av den utvärdering som styrelsen gör inför rekryteringsprocessen. Valberedningen skall i sitt arbete sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, kön och geografisk hemvist. I valberedningens uppgifter ingår att föreslå ledamöter till styrelsen.

Valberedningen utses av årsmötet och består av tre ledamöter varav en utses till ordförande. Mandatperioden är ett år. Till ledamot av valberedningen får inte styrelsens ordförande eller organisationens VD utses.

Du som medlem kan nominera en kandidat till styrelsen. Förslag mejlas till styrelse@ssrs.se och skall vara valberedningen tillhanda före 1 mars. Valberedningens förslag på kandidater till styrelsen skall publiceras före årsmötet på sjöräddning.se.

Sjöräddningssällskapets styrelse 2019

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2019

Ordförande

Rolf Westerström, 1993
Tidigare Vd Sjöräddningssällskapet, Göteborg

Vice ordförande

Jonas Kleberg, 2001
Ordförande Walleniusrederierna AB, Stockholm

Barbro Fridén, 2015
Leg läk, med dr, Göteborg 

Styrelseledamöter

Katarina Norén, 2018
GD, Sjöfartsverket, Norrköping

Christel Armstrong Darvik, 2018
Senior rådgivare, Göteborg  

Göran O Westerberg, 2018
Grundare och delägare, Collgeio AB, Helsingborg

Maria Khorsand, 2017
Vd, SOS Alarm, Stockholm

Rikard Engström, 2017
Vd, Föreningen Svensk Sjöfart, Göteborg

Mattias Hellström, 2017
Vd, Svitzer, Göteborg

Cia Sjöstedt, 2017
Vd, Sjöräddningssällskapet, Göteborg

Anders Härneman, 2016
Senior projektledare och kommunikationskonsult, Forsman & Bodenfors, Göteborg

Lars Höglund, 2016
Vd, Furetank Rederi AB, Donsö

Johan Hilding, 2013
Frivillig sjöräddare, Strömstad

Lars Rhodin, 2008
Vd, The Swedish Club, Göteborg

Åsa Kullberg, 2007
Affärsområdeschef, Linköping

Kathrine Löfberg, 2007
Styrelseordförande, Löfbergs, Karlstad

Jan-Eric Nilsson, 2001 
Styrelseordförande, Rederi AB Gotlands moderbolag, Stockholm

Peter Augustsson, 2000
Ordförande PA Development AB, Göteborg

Robert Aschberg, 1998
TV-producent, Stockholm

Johan Widerberg, 1994
Direktör, Göteborg

Sekreterare

Olof Nyström, 2017
Advokat och delägare, Lindahls, Göteborg

Revisorer

Peter Önnheim, 1989
Aukt. revisor, Göteborg

Magnus Nilsson, 2012
Aukt. revisor, Göteborg
 

Valberedning

Bert Åke Eriksson, 2019, ordförande

Folke Patriksson, 2012

Rolf Abdon, 2016

Hedersledamöter

Märta Collin
Fru, Göteborg

Margareta Wallenius-Kleberg
Styrelseledamot Walleniusrederierna AB, Ekerö

Kontakt:
För att kontakta någon ur styrelsen eller valberedningen, skicka e-post till styrelse@ssrs.se.

Ditt namn/era namn skrivs ut här