Kom inte på kollisionskurs

Hänsyn och koll på sjövägsregler är självklarheter för alla skeppare. Om du befinner dig i en trång farled med stora fartyg är det extra skarpt läge.

Reportage
Gustaf Höök
Publicerad9 maj 2023
Rescuerunner åker framför ett större fartyg

Att två eller flera båtar ska samsas om utrymmet hör till vardagen på sjön. Ofta är detta ganska okomplicerat, men det finns också scenarier med större risk för kollisioner eller tillbud. Det gäller inte minst när farleden är trång och när både fritidsbåtar och större fartyg uppehåller sig i den.

– Stora båtar har mycket svårare att gira eller minska farten och detta är en vanlig orsak till tillbud mellan båtar. När ena parten inte riktigt kan påverka en situation är det extra viktigt att andra parten försöker underlätta för alla inblandade, säger Henrik Göthberg, lots på Lysekils lotsstation.

Till att börja med gäller det förstås att ha koll på de mest grundläggande väjningsreglerna, men man bör även känna till reglerna för trånga farleder. Här framgår bland annat att segelfartyg och fartyg som är kortare än 20 meter inte får hindra ett annat fartygs passage om det fartyget kan framföras säkert endast i en trång farled.

– Det handlar om båtar som inte kan avvika från sin rutt på grund av sin storlek, säger Henrik Göthberg. Djupgåendet är ofta en avgörande faktor men även vindfånget kan spela in. Det finns en gammal tumregel som lyder ”den som seglar för sitt nöje väjer för den som seglar för sitt bröd”. Den har inget formellt stöd i sjövägsreglerna, men kan vara bra att ha med sig. Att vara uppmärksam och visa hänsyn räcker långt.

Lotsområdet Henrik Göthberg verkar i sträcker sig från Käringön till norska gränsen. De flesta uppdragen sker i Brofjorden, norr om Lysekil, och rör stora fartyg som ska till eller från raffinaderiet där. Henrik Göthberg har inte varit med om att en fritidsbåt och ett stort fartyg varit inblandade i någon olycka, men säger att det under sommarhalvåret nästan dagligen uppstår oönskade situationer som lätt hade kunnat undvikas.

– Med tanke på hur många fritidsbåtar som rör sig i området måste jag säga att de allra flesta fritidsskeppare
vet hur de ska framföra sina båtar. Men jag vill ändå uppmuntra alla som framför en båt att gå en grundläggande utbildning, om man
inte redan har gjort det. Kontakta en båtklubb eller ett studieförbund och se vad de erbjuder.

Efter 15 år till sjöss som styrman, befälhavare och lots vill Henrik Göthberg även lyfta en aspekt som många kanske inte reflekterar över.

– Låt oss säga att en mindre båt går framför stäven på ett större fartyg i en trång farled och får motorhaveri. Då har den som framför det större fartyget ingen eller liten möjlighet att påverka en situation som kan få väldigt allvarliga följder. Det är såklart obehagligt, så sätt inte en annan person i ett läge där han eller hon inte kan påverka utgången.

Tänk på det här för att undvika kollision

Korsa akter om stora fartyg

Ett stort fartyg har liten eller ingen möjlighet att snabbt avvika från sin kurs eller minska sin fart. Dessutom finns stor död vinkel framför ett sådant fartyg. Korsa därför, om möjligt, akter om och visa tidigt att du tänker göra så.

Korsa farleden vinkelrätt

Uppehåll dig inte i den trånga farleden längre än nödvändigt, så korsa vinkelrätt snarare än snett. Det är lätt att missbedöma farten hos stora fartyg, så är ni på väg mot varandra har du inte lång tid att komma undan.

Håll dig på din kant

Om du färdas i ledens riktning; håll dig nära den yttre begränsningen på din styrbordssida. I vissa fall kan du även färdas strax utanför leden, men bara om du läst sjökortet ordentligt och vet att det är riskfritt.

Håll utkik

Att farliga situationer uppstår på sjön beror ofta på att man inte har uppmärksammat varandra. Se till att ’skanna hela varvet’ med blicken, håll alltså utkik även akterut, och spetsa öronen.