Föreningens stadgar

Stadgar för Svenska Sjöräddningssällskapet. Fastställda den 26 maj 2018

Ladda ner som PDF här

§ 1 Sällskapets namn 

Sällskapets namn är Svenska Sjöräddningssällskapet (Swedish Sea Rescue Society), förkortat Sjöräddningssällskapet eller SSRS.

§ 2 Ändamål

Sällskapet är en allmännyttigt ideell förening. Sällskapet har till uppgift att i riket främja intresset för sjöräddning, att utveckla åtgärder i syfte att effektivisera sjöräddning och att ombesörja den enskilda verksamheten för räddning till sjöss, vid rikets kuster, i vattnen däromkring, samt i insjöar och inre farvatten. Sällskapet ska också bedriva övrig allmännyttig humanitär hjälpverksamhet såväl till sjöss som annorstädes i den mån styrelsen finner att densamma kan utövas utan att sällskapets huvudsyften därigenom äventyras.

§ 3 Medlemskap 

Medlemmar är enskilda personer. Medlemmar ska verka för föreningens syfte och intressen i övrigt. Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemmar erlägger en avgift, vilken bestäms vid årsmöte. Ständiga medlemmar erlägger en av årsmötet fastställd engångsavgift. Medlem som inte betalt föreskriven avgift anses därmed ha begärt sitt utträde ur sällskapet. Efter förslag av styrelsen kan föreningsmötet till hedersledamot utse person, som med synnerligt intresse främjat sällskapets syfte.

§ 4 Styrelsen 

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse. Antalet ledamöter i styrelsen ska vara högst tjugo. Ledamöterna väljs på årsmöte för en tid av högst tre år. Uppdragstiden upphör vid slutet av årsmöte på vilket styrelseval förrättats. Styrelseledamot kan omväljas. Årsmötet utser styrelsens ordförande. En till tre vice ordförande utses inom styrelsen. Arvode utgår inte till styrelsen.

§ 5 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Göteborg

§ 6 Styrelsesammanträden 

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska även hållas, när minst tre ledamöter begär det, ordföranden anser att det behövs eller revisorerna så påkallar. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska åtföljas av för beslut i ärende relevant underlag.

Beslutsförhet 

Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ärende avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete

§ 7 Närvarorätt vid sammanträde 

Sällskapets valda revisorer och ledamot av valberedningen äger rätt att utan rösträtt närvara vid styrelsesammanträde.

§ 8 Protokoll 

Vid sammanträden ska föras protokoll. Av protokollet ska framgå vilka ledamöter som varit närvarande. 

Protokollet ska innehålla en kortfattad redogörelse för ärendets beskaffenhet, uppgift om yrkanden och beslut i ärendet. Protokoll ska föras i nummerföljd. 

Protokoll ska justeras av ordföranden och en ledamot som styrelsen för varje gång utser bland de närvarande. Justeringen ska äga rum senast femton dagar efter sammanträdesdagen. Protokoll ska snarast möjligt efter justeringen tillställas envar av styrelsens ledamöter.

§ 9 Verkställande direktör 

För verkställande av styrelsens beslut och för ledning av sällskapets arbetsuppgifter utser styrelsen en verkställande direktör. Styrelsen ska årligen fastställa en för verkställande direktör gällande arbetsinstruktion.

§ 10 Firmateckning 

Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller den/de, som styrelsen därtill utser. Verkställande direktören tecknar sällskapets firma i löpande förvaltningsärenden.

§ 11 Belöningar 

Av sällskapet instiftad belöningsmedalj i guld eller silver kan genom styrelsen utdelas till den som med fara för eget liv till sjöss eller vid kust räddat eller sökt rädda person i nöd.

Styrelsen kan även på annat sätt hedra den som särskilt främjat sällskapet och dess syften.

§ 12 Räkenskapsår 

Sällskapets räkenskaper ska föras och avslutas för kalenderår. Årsredovisning Styrelsen ska årligen över sin förvaltning avge en årsredovisning upprättad enligt god redovisningssed.

Revisorer 

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt sällskapets årsredovisning jämte räkenskaper i övrigt utses årligen på årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits två revisorer och två revisorssuppleanter. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor.

Revisionsberättelse 

Årsredovisningen samt sällskapets räkenskaper ska för granskning avlämnas till revisorerna före den 1 mars. Revisorerna ska över sin granskning till årsmötet avge berättelse, i vilken föreslagen vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören till- eller avstyrks. Årsredovisning och revisionsberättelsen ska senast i samband med kallelse till årsmötet hållas tillgänglig för medlemmarna.

§ 13 Valberedning 

Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen. Valberedningen ska bestå av tre eller fem ledamöter. Ledamot väljs på ett år. Ordförande utses av årsmötet. Valberedningen ska årligen fastställa en för valberedningens arbete gällande arbetsordning. Valberedningens förslag ska senast i samband med kallelse till årsmötet hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 14 Ordinarie föreningsmöte 

Sällskapets medlemmar sammanträder till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) före juni månads utgång varje år. 

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma till behandling: 

a) Årsmötets öppnande av styrelsens ordförande. 

b) Fastställande av röstlängd. c) Val av mötesordförande. 

d) Anmälan av ordförandes val av protokollförare. 

e) Val av två personer som jämte ordföranden ska justera protokollet. 

f) Val av två rösträknare. 

g) Fråga om årsmötet blivit stadgeenlig utlyst. 

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. 

i) Framläggande av revisorernas berättelse. 

j) Fastställande av resultat- och balansräkning. 

k) Beslut om resultatdisposition. 

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 

m) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 

n) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

o) Val av tre eller fem ledamöter till valberedningen samt dess ordförande. 

p) Fastställande av årsavgift och andra avgifter. 

q) Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden som angetts i kallelsen. 

r) Årsmötets avslutande.

Enskilda medlemmars förslag 

Enskilda medlemmars förslag, avsedda att behandlas vid årsmötet, ska skriftligen anmälas hos styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Avser förslag ändring av sällskapets stadgar, ska sådant förslag avlämnas till styrelsen senast den 1 februari. 

Styrelsen ska i båda fallen till årsmötet avge yttrande över förslag

§ 15 Kallelse till föreningsmötet 

Styrelsen ska kalla till föreningsmöte genom annons senast 30 dagar före mötet i minst två dagliga rikstidningar. Dessutom ska kallelse införas på sällskapets hemsida.

§ 16 Extra föreningsmöte 

Styrelsen ska kalla till extra föreningsmöte, då styrelsen anser så erforderligt, eller då det med angivande av skälet därtill skriftligen påfordras av minst 1 % av sällskapets medlemmar. Anledningen till extra föreningsmöte – tillsammans med för beslut relevant underlag - ska särskilt anges i kallelsen till mötet. Andra än i kallelsen angivna ärenden får inte vid sådant möte tas upp till behandling.

§ 17 Omröstning på föreningsmöte 

Omröstning på föreningsmöte sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid yrkande därom genomförs val med slutna sedlar. Vid lika röstetal ska lotten avgöra. Vid omröstning äger varje närvarande medlem av sällskapet en röst. Medlem, som inte erlagt föreskriven avgift, är inte röstberättigad. Frånvarande medlem får inte utöva rösträtt genom ombud.

§ 18 Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av dessa stadgar är inte giltigt med mindre detsamma fattas på två, med minst 14 dagars mellanrum, på varandra följande föreningsmöten, därav åtminstone ett ska vara årsmötet samt att beslut på båda mötena biträtts av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade.

§ 19 Sällskapets upplösning 

Beslut om sällskapets upplösning kan endast fattas i den ordning, som anges i § 18. Om inte annat beslutas, ska behållningen i räddningsmateriel och andra tillgångar, sedan betryggande pensioner eller legat utanordnats eller reserverats för sällskapets anställda, utan vederlag hembjudas till i riket verksam institution med ändamål motsvarande sällskapets.